UVELJAVLJANJE PRAVIC

 

Obrazci se nahajajo na spodnji povezavi:

http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/

 

Enotna vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

 

 

 obrazec za tiskanje: slovenščina - nov obrazec od 1. 1. 2017 - madžarščina - italijanščina 

 

Obrazec izpolnite in oddate osebno ali po pošti na pristojni center za socialno delo. Vloga se uporablja za naslednje pravice: otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

 

Za mladoletne dijake lahko vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo starši oziroma zakoniti zastopniki, in sicer na enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

 

Opozorilo: Pri izpolnjevanju Enotne vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in Vloge za izredno denarno socialno pomoč vas opozarjamo, da morate v primeru, če imate vi ali vaš odrasel družinski član sklenjen pisni dogovor o prostovoljskem delu ali pogodbo o opravljanju volonterskega pripravništva v prostor, ki je predviden za »Izjavo stranke o materialni ogroženosti«, sami vpisati to dejstvo in predložiti fotokopijo ustreznega dokazila. 

 e-vloga (portal e-uprava)  

 

E-vlogo je mogoče vložiti le za otroški dodatek, znižano plačilo vrtca in za državno štipendijo; za zahtevnejše pravice (denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, subvencija najemnine...) elektronska oddaja vloge ni možna, vložiti je treba osnovno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

>> ponovno uveljavljanje pravice do otroškega dodatka / subvencije vrtca - če ponovno uveljavljate pravico do otroškega dodatka / subvencije vrtca, ste upravičenec do pravice in jo želite podaljšati.

 

Sporočanje sprememb glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev

obrazec za izpolnjevanje in tiskanje (.doc)

 

 

Državna štipendija - dijaki in študenti

 

Študentje in polnoletni dijaki vlogo oddajo sami. Mladoletni dijaki lahko vlogo oddajo sami, poleg podpisa vlagatelja pa je potreben še podpis zakonitega zastopnika.

 

 

Vloga za uveljavljanje pravice do subvencije malice oziroma subvencije kosila 

 

Pred novim šolskim letom staršem ni treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije prehrane, saj bodo šole upoštevale podatke iz veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Vlogo je treba vložiti samo v primeru, če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. 2016.

 

 

 

Izredna denarna socialna pomoč

  

 

 

Vloga za pogrebnino in posmrtnino

 

 

Vloga za izredno denarno socialno pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba oziroma za enkratno izredno denarno socialno pomoč po smrti družinskega člana - obrazec 8.47. 

 

 

Družinski prejemki 

 

S temi vlogami uveljavljate pravico do starševskega dodatka (obr. DP-1), pomoč ob rojstvu otroka (obr. DP-2), do dodatka za veliko družino (obr. DP-4), do dodatka za nego otroka (obr. N-1), do delnega plačila za izgubljeni dohodek (obr. N-2).

 

Pravice iz zavarovanja za starševsko varstvo

 

S temi vlogami uveljavljate pravice ob rojstvu otroka: materinski dopust in materinsko nadomestilo, pravico do starševskega dopusta in starševskega nadomestila, pomoč ob rojstvu otroka, očetovski dopust in očetovsko nadomestilo, pravico do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva, pravico do plačila prispevkov v primeru štirih ali več otrok.

 

Štipendije

 

 

Institucionalno varstvo

 

 

Družinski pomočnik

 

Obrazci za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika ter za določitev oprostitve in prispevka k plačilu pravic družinskega pomočnika:

  • obrazec A: Vloga za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika (.doc) (.pdf)
  • obrazec A-I: Izjava invalidne osebe (.doc) (.pdf)
  • obrazec A-II: Zahteva invalidne osebe za določitev oprostitve in prispevka k plačilu pravic družinskega pomočnika (.doc)
  • obrazec A-III: Zahteva zavezanca za določitev prispevka k plačilu pravic družinskega pomočnika (.doc)

     

     

 

  • obrazec B: Izjava izbranega družinskega pomočnika (.doc) (.pdf)
  • obrazec C: Mnenje komisije za priznanje pravice do izbire družinskega pomočnika (.doc) (.pdf)

Predstavitev pravice... 

 

 

Oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev

 

Obrazca, s katerim lahko upravičenec ali zavezanec za preživljanje uveljavlja pravico do oprostitve plačila storitev institucionalnega (domskega) varstva, nadomestne oblike bivanja in oskrbe zunaj mreže javne službe ali pomoč družini na domu:

 

 

Nacionalne poklicne kvalifikacije

 

 

Vzajemno priznavanje kvalifikacij

 

Društva v javnem interesu

 

Programi socialnega varstva

 


 

 

 

 

Center za socialno delo Žalec | Mestni trg 5, 3310 Žalec | Telefon: 03 713 12 50 | Fax: 03 713 12 80 | gpcsd.zalec@gov.si