Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb ureja oblike družbenega varstva zmerno, težje in težko duševno ter najtežje telesno prizadetih oseb, ki se ne morejo usposobiti za samostojno življenje in delo in pri katerih je ugotovljeno, da je prizadetost nastala v otroški oziroma mladostni dobi do dopolnjenega 18. leta starosti oziroma v času rednega šolanja, vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti. Center za socialno delo odloča o priznanju statusa invalida, pravici do nadomestila za invalidnost, katerega višina se vsako leto valorizira in določi s sklepom Vlade Republike Slovenije in dodatku za tujo nego in pomoč.

Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS od 1. 7. 2011 (Ur. list RS, št. 57/2011 z dne 15. 7. 2011) od 1. 7. 2011 znašajo:

 

 nadomestilo za invalidnost 288,89 EUR

dodatek za tujo nego in pomoč za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb 165,07 EUR

dodatek za tujo nego in pomoč invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb 82,54 EUR.

 

Nadomestilo in dodatek za tujo nego in pomoč se prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi zahteve, če so izpolnjeni pogoji iz navedenega zakona. 

Invalidi, ki imajo pravico do pokojnine po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali pravico do invalidnine po predpisih o vojaških invalidih ali po predpisih o civilnih invalidih vojne, imajo pravico do razlike med zneskom pokojnine oz. invalidnine in zneskom nadomestila, če je znesek nadomestila nižji od zneska pokojnine oz. invalidnine. 

V znesek pokojnine oz. invalidnine se pri ugotavljanju pravice do razlike med tem zneskom in zneskom nadomestila šteje tudi varstveni dodatek po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, invalidski dodatek po predpisih o vojaških invalidih in dodatna denarna pomoč po predpisih o civilnih invalidih vojne. 

 

Pravna podlaga: Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, Uradni list SRS, št. 41/83; Zakon o socialnem varstvu, Uradni list RS, št. 36/04 UPB.

Center za socialno delo Žalec | Mestni trg 5, 3310 Žalec | Telefon: 03 713 12 50 | Fax: 03 713 12 80 | gpcsd.zalec@gov.si