1. Naročnina za RTV - oprostitev plačila naročnine

Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05) določa, da so plačila naročnine so med drugim oproščeni:

- socialno ogroženi,

- invalidi s 100 % telesno okvaro,

- invalidi z manj kot 100 % telesno okvaro, če jim je priznana pravica do  dodatka za pomoč in postrežbo.

 

Socialna ogroženost se dokazuje le s pravnomočno odločbo organa, ki ugotavlja upravičenost:

- prejemniki trajne DSP po predpisih socialnega varstva,

- prejemniki DSP po predpisih socialnega varstva. 

 

2. Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Osebam, ki izpolnjujejo dohodkovni pogoj za pridobitev dajatev po predpisih o socialnem varstvu (torej za pridobitev denarne socialne pomoči), je po 25. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v celoti zagotovljeno plačilo storitev, ki jih je potrebno doplačati, kadar gre za  nujno zdravljenje  - omenjenih storitev v teh primerih torej ni potrebno doplačati

– tako imajo v primeru nujnega zdravljenja brezplačno tudi specialistično ambulantne storitve, bolnišnične in zdraviliške storitve kot nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja in nemedicinski del oskrbe v bolnišnici in zdravilišču kot nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja, ortopedske in druge pripomočke; kaj je nujno zdravljenje pa presodi osebni zdravnik. 

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja določajo, da na podlagi tretjega odstavka 259. člena lahko zavod izjemoma odobri zavarovani osebi medicinsko tehnični pripomoček ali zdravilo oziroma v celoti ali delno povračilo stroškov, ki niso pravica po pravilih. Pravila omenjajo tudi pravico do pogrebnine (148. člen) in do posmrtnine (150. člen) ter pravico do povračil potnih stroškov (153. člen).

 

3. Pomoč s strani nevladne organizacije KARITAS

Družine: na osnovi ugotovljenega stanja in v sodelovanju z drugimi socialnimi službami pomaga predvsem s hrano, osebnimi predmeti in občasno pri plačilu osnovnih položnic. Vključeno je tudi svetovanje in pravna pomoč.

Otroci: v sodelovanju z osnovnimi šolami, občinami in strokovnimi službami pomaga osnovnošolcem pri nakupu šolskih potrebščin ter plačilu kosil in šole v naravi. V mnogih župnijskih karitas je mogoča tudi učna pomoč. V poletnem času je organizirano tudi letovanje v Portorožu in na Pohorju, katerega se vsako leto udeleži prek 200 socialno ogroženih otrok.

Starejši, bolni, invalidi: druženja, organiziranja družabnih srečanj in v obliki sofinanciranja različnih invalidskih pripomočkov. V Škofijski karitas Ljubljana pa poteka poseben program izposoje ortopedskih pripomočkov.

 

4. Pomoč s strani nevladne organizacije RDEČI KRIŽ

Socialno ogroženim posameznikom in družinam pomaga Rdeči križ Slovenije stalno in občasno zlasti s prehranskimi paketi, higienskimi pripomočki, oblačili in obutvijo, pohištvom in belo tehniko. Poleg tega skrbi za izvajanje sosedske pomoči, organizira delovanje postaj Rdečega križa, pripravlja srečanja starostnikov, organizira in koordinira obiskovanje bolnih oseb, spodbuja delovanje skupin za samopomoč in osebni razvoj ter medgeneracijskih skupin. Pomemben del socialne dejavnosti so programi pomoči za brezdomce in organizacija taborov in letovanj za otroke. 

 

Merila za izpolnjevanje pogojev za najbolj ogrožene osebe iz Ukrepa dobave hrane iz intervencijskih zalog za obdobje 2007-2008:

1. prejemniki denarne socialne pomoči,

2. posamezniki ali družine, ki s svojimi dohodki presegajo cenzus za dodelitev denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu in za katere pristojni Rdeči križ Slovenije/Območno združenje ali Slovenska Karitas/ Župnijska Karitas oceni, da potrebujejo pomoč oziroma jih na le-te napoti pristojni center za socialno delo…..

 

5. Predšolska vzgoja - brezplačen vrtec

Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št 100/2005 - uradno prečiščeno besedilo) v drugem odstavku 32. člena določa, da so starši, ki prejemajo denarno

socialno pomoč po predpisih o socialnem varstvu, plačila oproščeni. To velja

tudi za zasebne vrtce, ki jim pripadajo javna sredstva na podlagi 34. člena tega zakona.

 

6. Učbeniki v osnovni šoli

1-7. razred BREZPLAČNI; 8-9. razred MAX. ⅓ CENE 

V šolskem letu 2007/2008 je novost zagotavljanje brezplačne izposoje učbenikov iz učbeniških skladov za otroke od prvega do vključno sedmega razreda osnovne šole. 

Za vse ostale razrede velja Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 43/2002), ki v 3. členu določa, da šola zaračuna uporabnikom sklada prispevek za izposojo (v nadaljnjem besedilu: izposojevalnina) učbenikov. Izposojevalnina, ki jo šola zaračuna uporabnikom sklada, za posamezen učbenik ne sme biti višja od ene tretjine cene, po kateri je šola nabavila posamezen učbenik. Cena, po kateri je šola nabavila učbenik, vključuje vse dajatve (v nadaljnjem besedilu: nabavna cena). 

 

7. Subvencionirana prehrana v osnovni šoli

Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah (Uradni list RS, št. 34/2004) določa, da šolska prehrana v skladu z določili tega pravilnika pomeni organizirano prehrano učencev v osnovni šoli in obsega zajtrk, malico ter kosilo. Iz državnega proračuna se zagotavljajo sredstva za subvencioniranje šolske prehrane za učence, ki zaradi socialnega položaja le-te ne zmorejo plačati v celoti. Sredstva so praviloma namenjena za subvencioniranje šolske malice, lahko pa tudi za subvencioniranje drugih obrokov šolske prehrane. Šola pri dodelitvi sredstev za subvencioniranje šolske prehrane učencu upošteva zlasti naslednje kriterije:

– prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu

– višina dohodkov na družinskega člana,

– višina otroških dodatkov,

– brezposelnost staršev, 

– dolgotrajna bolezen v družini,

– dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v družini. 

 

8. Učbeniki v srednji šoli

Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 43/2002), določa, da šola zaračuna uporabnikom sklada prispevek za izposojo (v nadaljnjem besedilu: izposojevalnina) učbenikov. Izposojevalnina, ki jo šola zaračuna uporabnikom sklada, za posamezen učbenik ne sme biti višja od ene tretjine cene, po kateri je šola nabavila posamezen učbenik. Cena, po kateri je šola nabavila učbenik, vključuje vse dajatve (v nadaljnjem besedilu: nabavna cena)." 

 

9. Subvencionirana prehrana v srednji šoli

Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane dijakov in vajencev v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 34/2004) določa, da šolska prehrana v skladu z določili tega pravilnika pomeni organizirano prehrano dijakom in vajencem v srednji šoli in obsega malico, izjemoma pa lahko tudi druge obroke šolske

prehrane. Iz državnega proračuna se zagotavljajo sredstva za subvencioniranje šolske prehrane za dijake in vajence, ki zaradi socialnega položaja le-te ne zmorejo plačati v celoti. Sredstva so praviloma namenjena za subvencioniranje šolske malice, izjemoma pa lahko tudi za subvencioniranje drugih obrokov šolske prehrane. Šola pri dodelitvi sredstev za subvencioniranje šolske prehrane dijakom in vajencem upošteva zlasti naslednje kriterije:

– prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu,

– višina dohodkov na družinskega člana,

– višina otroških dodatkov,

– brezposelnost staršev,

– dolgotrajna bolezen v družini,

– dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v družini,

– število dijakov vozačev. 

 

10. Subvencioniran prevoz v srednji šoli

Pravilnik o subvencioniranju prevozov za dijake in študente višjih strokovnih šol (Uradni list RS, št. 71/2007) določa, da skladno s kriteriji, vsem upravičencem pripada subvencija v višini od 7% do 70 % cene mesečne vozovnice. Znesek subvencije za posameznega upravičenca določi na podlagi lestvice, ki upravičence razvršča v razrede. Pri tem se upošteva:

- bruto mesečni dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno mesečno plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji,

- oddaljenost kraja šolanja od kraja stalnega prebivališča.

Center za socialno delo Žalec | Mestni trg 5, 3310 Žalec | Telefon: 03 713 12 50 | Fax: 03 713 12 80 | gpcsd.zalec@gov.si