Povezava je na:

http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/socialna_zakonodaja/znizano_placilo_vrtca/

 

Upravičenci

 

Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, od 1. 9. 2014 dalje pa se podeli za obdobje enega enega leta, in ne tako kot je veljalo do sedaj, za koledarsko leto. Če med upravičenostjo do pravice pride do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice, CSD o pravici odloči na novo.

 

Primer:
Če vlogo vložite avgusta 2014 in izpolnjujete vse zakonsko določene pogoje, ste do znižanega plačila vrtca po novem upravičeni od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 (po starem bi bili upravičeni od 1.9.2014 do 31.12.2014 in bi morali zato meseca decembra ponovno vložiti vlogo za znižano plačilo vrtca). Če bo vaš otrok vrtec obiskoval še naprej, tj. od septembra 2015 dalje, morate torej novo vlogo vložiti meseca avgusta 2015 oziroma z mesecem izteka dodeljene pravice.


Če vlogo vložite decembra 2014 in izpolnjujete vse zakonsko določene pogoje, ste do znižanega plačila vrtca po novem upravičeni od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. Če boste v tem obdobju uveljavljali spremembo, npr. izgubo plače v mesecu juliju 2015, bo CSD izdal novo odločbo za obdobje od 1. 8. 2015 do 31. 7. 2016 (po starem bi jo izdal od 1.8.2015 do 31.12.2015 in bi morali decembra 2015 ponovno vložiti vlogo).

 

Kje in kako  

 

Višina plačila

 

Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo.

 

Plačilo staršev v odstotku od cene programa za vloge, vložene v letu 2016, na podlagi povprečne plače za leto 2015.

 

dohodkovni razred

povprečni mesečni dohodek na osebo 

(v % od neto povprečne plače)

plačilo staršev

(v % od cene programa)

1

do 18 %

(do 182,38 EUR)

/
2

nad 18 % do 30 %

(nad 182,38 do 303,97 EUR)

10 %
3

nad 30 % do 36 %

(nad 303,97 do 364,76 EUR)

20 %
4

nad 36 % do 42 %

(nad 364,76 do 425,56 EUR)

30 %
5

nad 42 % do 53 %

(nad 425,56 do 537,07 EUR)

35 %
6

nad 53 % do 64 %

(nad 537,01 do 648,57 EUR)

43 %
7

nad 64 % do 82 %

(nad 648,47 EUR do 830,85 EUR)

53 %
8

nad 82 % do 99 %

(nad 830,85 EUR do 1003,10 EUR)

66 %
9

nad 99 %

(nad 1003,10 EUR)

77 %

 

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).

 

Rejenci so v celoti oproščeni plačila vrtca, ceno programa, v katerega je vključen otrok, krije občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Vlogo za oprostitev plačila vrtca za rejenca odda rejnik.

 

Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ za drugega otroka plačajo 30 % plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačila vrtca. Za vsakega nadaljnjega otroka pa so oproščeni plačila vrtca. Z odločbo, s katero center za socialno delo odloči o znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o oprostitvi plačila vrtca za tretjega in vsakega naslednjega otroka. Če se tretji ali vsak naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji odločbe, center o tem odloči s posebno odločbo.

 

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.

 

 

Posebne okoliščine

 

Center za socialno delo lahko v izjemnih primerih, kjer bi plačilo programa vrtca ogrozilo socialno varnost oseb ali iz drugih pomembnih razlogov, določi nižje plačilo za vrtec. Pri tem morajo biti posebej opredeljeni razlogi za neugoden socialni in materialni položaj osebe, na katere oseba ne more vplivati, jih pa je ob strokovni pomoči centra za socialno delo pripravljena začeti odpravljati, v dogovorjenem roku in na dogovorjen način.

Center za socialno delo Žalec | Mestni trg 5, 3310 Žalec | Telefon: 03 713 12 50 | Fax: 03 713 12 80 | gpcsd.zalec@gov.si