Upravičence, trajanje prejemkov, njihovo višino, pogoje za pridobitev in postopek za uveljavljanje prejemkov določata Zakon o socialnem varstvu in Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Vsi postopki se vodijo po Zakonu o splošnem upravnem postopku.

O pravicah odloča na prvi stopnji center za socialno delo, na drugi stopnji pa ministrstvo pristojno za družino ( Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ). Pravilno izpolnjene in podpisane vloge s priloženimi prilogami, lahko vlagatelji oddajo osebno na pristojnem centru za socialno delo , ki je krajevno pristojen za sprejem vloge.

Center za socialno delo Žalec | Mestni trg 5, 3310 Žalec | Telefon: 03 713 12 50 | Fax: 03 713 12 80 | gpcsd.zalec@gov.si